DOKUMENTER

Her findes offentlige og tilgængelige dokumenter for andelsboligforeningen Det Gamle Bryggeri i Vejle.
Hvis du vi se dokumenter, der kun er tilgængelige for foreningens beboere, kan du gå til "LOGIN" siden og logge dig på som beboer og på undersiden "Dokumenter (beboere)" til "LOGIN" siden se diverse dokumenter, f.eks. bestyrelsesmødereferater, vedligeholdelsesprotokol og forsikringsdokumenter.


VEDTÆGTER

FRA GENERALFORSAMLINGER

EJENDOMMEN:

ØKONOMI:

Vedr. realkreditlån:

Foreningens lån med fastrenteswap i Nykredit blev indgået i maj 2008.

Nykredit har frafaldet retten til at kræve øget indbetaling ved negativ markedsværdi af swapaftale. Se erklæring herom fra Nykredit her.

Nykredit har indgået en aftale om suspension af forældelse af foreningens eventuelle erstatnings- eller kompensationskrav i forbindelse med en eventuel stigning i tillægget til Cibor-renten ved lånets refinansiering i 2018 - se aftalen her:

Vedr. køb og salg af andele.

Køb og salg af andele, der sættes til salg efter den ordinære generalforsamling, der afholdtes i oktober 2014, vil være omfattet af nye regler, der udvider sælgers oplysningspligt ved salg af andelsboliger. Reglerne for sælgerens udvidede oplysningspligt, der blev vedtaget af Folketinget i juni 2013, er fastsat i bekendtgørelse nr. 1539 af 16. december 2013 om oplysningspligt ved salg af andelsboliger.
Efter disse nye regler skal sælgeren inden salg af en andelsbolig udlevere nøgleoplysninger om andelsboligforeningen og andelsboligen til mulige købere. Nøgleoplysningerne skal udleveres i særlige nøgleoplysningsskemaer, som andelsboligforeningen skal sørge for at udlevere til sælger i udfyldt stand senest 10 arbejdsdage efter, at sælger har anmodet foreningen herom.
Nøgleoplysningsskema i henhold til bekendtgørelse 1539 af 16. december 2013 kan ses i følgende dokument:

Ved overdragelse bruges som udgangspunkt en standardprocedure for andelsboligforeninger, der administreres af DEAS A/S, med de modifikationer, der er nødvendige for at respektere vedtægternes §14.